Общи условия за ползване

Благодарим Ви за посещението!

Достъпът и използването на този уебсайт са предмет на следните условия. Моля, не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с тези условия. Уебсайтът е създаден, управляван и актуализиран от Байер България ЕООД. (наричано по-долу Байер).

Уебсайтът е портал, който може да бъде посетен или използван от всеки (по-долу: Потребител) и който предоставя информация (напр. бюлетини) за профилактика и лечение на  сърдечносъдови  заболявания и за марките и продуктовите категории на Аспирин Протект.

Целта на уебсайта е да предоставя информация на потребителската общност. Публикуваната информация е предназначена да повиши осведомеността и да предоставя информация.

Използване на информация, предоставена на този уебсайт

Всички данни, документи, информация и илюстрации, публикувани на този уебсайт, са еднолична собственост на Байер. Всяко разрешение за използването им се дава само ако съответното уведомяване за авторските права се показва на всички копия, това съдържание се използва само за лични цели, не се използва пряко или непряко за търговски дейности или лична изгода, данните не се променят по никакъв начин и всички илюстрации от уебсайта се използват само заедно с придружаващия текст.

Ограничение на отговорността

Взели сме всички необходими мерки, за да гарантираме точността и пълнотата на информацията на уебсайта, и необходимите действия за поддържането на уебсайта; но не поемаме отговорност за каквито и да е било вреди, произтичащи от неточности и/или непълноти и/или ненавременност на данните и информацията, представени на този уебсайт. Потребителят може да разчита на информацията, достъпна на уебсайта (напр. публикувани материали, данни, информация) само на своя отговорност! Потребителят изрично потвърждава, че също така е негова отговорност да следи за всякакви промени в информацията, достъпна на уебсайта. Препоръчваме Ви да следите най-актуалната информация, която публикуваме на уебсайта - по-специално листовката към продукта посочени на уебсайта, както и да проверявате дали нашите продукти са подходящи за предвидените лечения. Ако имате нужда от някакъв съвет или насока относно нашите продукти или услуги, моля, свържете се с нас, като използвате някои от посочените по-долу данни за контакт.

Потребителите на този уебсайт се съгласяват да осъществяват достъп до уебсайта и неговото съдържание на своя собствена отговорност. Нито Байер, нито трети страни, участващи в създаването или разпространението на този уебсайт, могат да бъдат отговорни за каквито и да е било вреди, произтичащи от показването или отварянето на уебсайта или невъзможността за това, от достъпа до уебсайта или невъзможността да се осъществи достъп или от използването на уебсайта или невъзможността да бъде използван или от разчитането на информация, предоставена на уебсайта. Моля, не забравяйте, че публикуваната информация не замества съветите, лечението или препоръките от медицинските специалисти. Силно препоръчваме да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате лекарствените продукти.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Докато използвате този уебсайт, можете да намерите препратки или връзки към други уебсайтове. Байер не поема отговорност за съдържанието, точността или работата на уебсайтове на трети страни. Показването на такива връзки не означава, че Байер е съгласен със съдържанието им. Байер не поема никаква отговорност за наличността или съдържанието на такива уебсайтове или за претърпени вреди в резултат на използването на такова съдържание. Поставянето на връзки към друг уебсайт не означава, че Байер подкрепя този сайт по какъвто и да е начин. Връзките към други уебсайтове се предоставят на потребителите на уебсайта само за удобство. Потребителите могат да осъществяват достъп до такива уебсайтове само на своя отговорност. Ако Байер установи, че която и да било връзка, публикувана на този сайт, съдържа информация, която противоречи на закона, незабавно ще предприеме действия за премахване на връзката, след като се снабди с надлежни доказателства за неправомерността.

Преди да напуснете този уебсайт, за да посетите уебсайта на трета страна, Ви молим да прегледате внимателно общите условия за използване и политиката за поверителност на уебсайта на тази трета страна.

Трансгранична употреба

Този уебсайт се проверява, управлява и актуализира от Байер България. Той е конкретно предназначен за използване в България. Байер не гарантира, че данните, представени на този уебсайт, са верни в световен мащаб и по-специално, че продуктите и услугите ще бъдат налични със същия външен вид, със същите размери или при едни и същи условия по целия свят. Продуктите на този уебсайт могат да се предлагат в различни опаковки, етикети, представяне и марка, в зависимост от държавата. Ако достъпите този уебсайт или изтеглите съдържание, моля, обърнете внимание, че носите отговорност да гарантирате, че действате в съответствие с местното законодателство.

Вашите лични данни, изпратени до този уебсайт, са предмет на условията на Декларацията за поверителност, която също е достъпна на този сайт.

Този уебсайт се предоставя „такъв, какъвто е“, поради което Байер не дава никаква, както изрична, подразбираща се, законоустановена, така и друга гаранция за надеждността и актуалността на информацията на този уебсайт или за достъп без прекъсване или без грешки до уебсайта, за липсата на вируси на уебсайта и за точността или пълнотата на съдържанието, споделено на уебсайта. Байер изрично отказва да прави такива изявления. Потребителят изрично признава, че също така е негова отговорност да следи за всякакви промени в информацията, достъпна на уебсайта.

Ние си запазваме правото да ограничим, спрем или прекратим достъпа до която и да е част от този уебсайт или до всяка от неговите функции по всяко време без предварително уведомление.

Ако се нуждаете от допълнителни насоки относно съдържанието, публикувано на този уебсайт, моля, свържете се с доставчика на съдържание, като използвате някой от начините за контакт, посочени в раздел „Печат“.

Търговски марки

Всички търговски наименования или търговски марки на този уебсайт са собственост на Байер Груп или дъщерните дружества, свързаните дружества, лицензодателите или партньорите в съвместни дейности на Байер или Байер Груп. Неразрешеното използване или злоупотреба с тези търговски марки или други материали е изрично забранено и представлява нарушение на авторски права, търговска марка или други права на индустриална собственост.

Този уебсайт е собственост на Байер. Авторското право, търговската марка и другите права на интелектуална собственост върху изображенията и текстовото съдържание, включително търговски марки, имена на домейни и друга интелектуална собственост на уебсайта или в изпратените бюлетини, се притежават от Байер или се показват на уебсайта с разрешението на съответния носител на права.

Потребителят може да разглежда този уебсайт и да използва съдържанието му изцяло или отчасти за лични цели, без финансова изгода, при условие че уведомяването за авторските права и другите права не са засегнати. Освен това всяко друго използване на този уебсайт от Потребителя се урежда от приложимото законодателство.

Съдържанието на този уебсайт при никакви обстоятелства не може да се тълкува като предоставяне на лиценз или право на ползване на някое от защитените с авторски права произведения, показани на този уебсайт.

Продажба на продукти на Байер

Нашите продукти се продават в съответствие с настоящата версия на нашите Общи условия за продажба и доставка.

Приложимо право

Всички правни претенции или съдебни дела във връзка с този уебсайт или неговото използване са предмет на тълкуването на законите на Република България с изключение на разпоредбите на международното частно право и Хагската конвенция относно единния закон за международната продажба на стоки от 1 юли 1964 г. и в Конвенцията на ООН за продажбата на стоки от 11 април 1980 г.

Изявления за бъдещето

Този уебсайт може да съдържа бъдещи отчети въз основа на текущите предположения и прогнози, направени от ръководството на Байер. Различни известни и неизвестни рискове, несигурности и други фактори могат да доведат до съществени разлики между действителните бъдещи резултати, финансовото състояние, развитието или резултатите на дружеството и оценките, дадени тук. Тези фактори включват факторите, обсъдени в публичните доклади на Байер, които са достъпни на уебсайта на Байер www.bayer.com. Дружеството не поема никаква отговорност за актуализирането на тези прогнозни изявления или за привеждането им в съответствие с бъдещи събития или развитие.

Запазваме си правото да изменяме или допълваме Общите условия за ползване.

Проучвания показват, че пациенти в риск, които приемат ацетилсалицилова киселина редовно, наистина имат по-ниска честота на миокарден инфаркт и инсулт (мозъчен инфаркт). 

Аспирин® Протект се препоръчва за хора с висок и много висок сърдечносъдов риск.

 

Аспирин Протект 100 mg стомашно-устойчиви таблетки
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа ацетилсалицилова киселина. Преди употреба прочетете листовката. За повече информация: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09

А002128.01.2021

Прочетете листовката за пациента или се консултирайте с лекар/фармацевт, за да научите повече относно риска и страничните ефекти.